[PDF] Download ☆ Velhasıl | by ✓ Ufuk Uras


 • Title: Velhasıl
 • Author: Ufuk Uras
 • ISBN: 9786050943740
 • Page: 398
 • Format: Paperback

 • Dalgalar sahilde k r l rken yok olmaz, par as oldu u o b y k denize kavu ur Art k muhasebe zaman diyor Velhas l kitab nda Ufuk Uras Hem de hi bir okulda okutulmayan, muhasebelerin en zoru olan vicdan muhasebesi zaman ktisat Dergisi yay n y netmenli inden ktisat Fak ltesi Mezunlar Cemiyeti ve retim Elemanlar Sendikas ba kanl na, zg rl k ve Dayan ma PartisiDalgalar sahilde k r l rken yok olmaz, par as oldu u o b y k denize kavu ur Art k muhasebe zaman diyor Velhas l kitab nda Ufuk Uras Hem de hi bir okulda okutulmayan, muhasebelerin en zoru olan vicdan muhasebesi zaman ktisat Dergisi yay n y netmenli inden ktisat Fak ltesi Mezunlar Cemiyeti ve retim Elemanlar Sendikas ba kanl na, zg rl k ve Dayan ma Partisi genel ba kanl ndan 23 D nem stanbul milletvekilli ine ve Ye il Sol Parti kuruculu una uzanan yo un, tempolu y llar Baz siyasi s re lerin perde arkas , yaz lmayanlar, konu ulmayanlar, geride ve ak lda, biraz da Uras n i inde kalanlar Ya am n anlam ya amdan beslenerek tasarlan r diyen Ufuk Uras, yle devam ediyor D nyay de i tirmek isteyen bizler, d nyay de i tiremesek bile y llar bizi de i tirdi, sa lar m z beyazla t.Ak sa l lar n da deneyimlerini payla mas gerekiyor Velhas l da politik hayat m z n bir panoramas yan nda, ba ar lar ve ba ar s zl klar da var Asl nda anlat lan hepimizin hik yesi.
  Ufuk Uras
  Mehmet Ufuk Uras d 4 Ocak 1959, sk dar , T rk siyaset i, 2007 genel se imlerinde ba ms z olarak, stanbul 1 B lge den T rkiye B y k Millet Meclisi 23 D nem, yeli ine se ilmi , bu d nem boyunca zg rl k ve Dayan ma Partisi DP ve Bar ve Demokrasi Partisi BDP yesi olmu tur.Aslen Sivas Divri ilidir Kad k y Anadolu Lisesi nden sonra stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi nde lisans, y ksek lisans ve doktora renimini tamamlad Milletvekili se ilene kadar stanbul niversitesi ktisat Fak ltesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas li kiler B l m nde yard mc do ent doktor olarak g rev yapm t r ktisat Dergisi Genel Yay n Y netmenli i, ktisat Fak ltesi Mezunlar Cemiyeti FMC , ES genel ba kanl yapt DP S yle ileri , deolojilerin Sonu mu Marksist Ara t rmalar Destek d l , Sezgicili in Sonu mu , Ba ka Bir Siyaset M mk n , Kurtulu Sava nda Sol , Siyaset Yaz lar ve Alternatif Siyaset Aray lar Sokaktan Parlamentoya S z Meclisten D ar ve Meclis Notlar adl on kitab bulunmaktad r.22 Temmuz 2007 genel se imlerinde stanbul 1 B lge den ba ms z milletvekili aday olmu tur 17 Haziran 2007 g n Haydarpa a da, adayl yla ilgili yapt bas n a klamas s ras nda, Gen ay G rsoy, Genco Erkal, anar Yurdatapan, Zeynep Tanbay ve Kerem Kabaday gibi isimler de, kendisine destek vermi tir.22 Temmuz 2007 genel se imleri sonucu %3.85 oran nda 81.486 oy alarak stanbul 1 B lge den ba ms z milletvekili olarak 23 d nem meclisine girmi tir.1 A ustos 2007 tarihinde DP ye tekrar asil ye olarak kabul edilmi , 11 ubat 2008 de yap lan 5 Ola an Kongresi nde tekrar zg rl k ve Dayan ma Partisi Genel ba kanl na se ilmi tir.1 ubat 2009 tarihinde yap lan kongrede Genel Ba kanl k se imini kaybetmi yerine Hayri Kozano lu se ilmi tir.17 Haziran 2009 tarihinde, partinin dar grup u bir anlay a kayd d ncesi ve sol siyasetin daha geni bir yelpazeye ula mas iddias yla bir grup arkada yla zg rl k ve Dayan ma Partisi nden istifa etmi tir DP den ayr l yla birlikte E itlik ve Demokrasi Partisi kurulu s recine kat lm t r DTP nin 19 ki iye d p grupsuz kalmas ndan sonra, K rt sorununun parlamentoda z lmesi gerekti ini iddia ederek Bar ve Demokrasi Partisi BDP grubuna kat ld Ufuk Uras, se im s recinde, kurulu a r s n yapt E itlik ve Demokrasi Partisi ne ye olmu tur 25 Kas m 2012 de kurulan Ye iller ve Sol Gelecek Partisinin kurucular ndan ve PM yesidir.


  Commentaires:

  Eyüp Tayşir
  Kayıt tutmak, belge biriktirmek, arşiv oluşturmak gibi konularda son derece başarısız bir milletiz. Bu kitabı okurken de ÖDP'nin kurumsal hafızası diyebileceğimiz evrakların nasıl korunamadığını, yanıp, ıslanıp gittiklerini, dağıldıklarını görüyoruz. Tam da bu nedenle Ufuk Uras'ın anılarını bu şekilde de olsa kaleme alması çok önemli. Umarım başkaları da yazar anılarını da farklı farklı kişilerden farklı yorumlarla okuruz. Ah bir de hoca şu son derec [...]

  • [PDF] Download ☆ Velhasıl | by ✓ Ufuk Uras
   398 Ufuk Uras
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Velhasıl | by ✓ Ufuk Uras
   Posted by:Ufuk Uras
   Published :2018-06-06T06:17:24+00:00