✓ Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija || Á PDF Read by ↠ Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović


 • Title: Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija
 • Author: Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
 • ISBN: null
 • Page: 496
 • Format: Paperback

 • Knjiga u dva toma U prvom tomu knjige obara ene su bazi ne sposobnosti za upravljanje emocijama koje su sastavni delovi zrele sposobnosti za ljubav i rad Prikazan je razvoj tih sposobnosti, problemi koji nastaju ko posledica njihovog neadekvatnog razvoja i terapijske tehnike iz razli itih terapijskih pravaca koje se mogu koristiti za razvoj emocionalnih kompetencija.U drKnjiga u dva toma U prvom tomu knjige obara ene su bazi ne sposobnosti za upravljanje emocijama koje su sastavni delovi zrele sposobnosti za ljubav i rad Prikazan je razvoj tih sposobnosti, problemi koji nastaju ko posledica njihovog neadekvatnog razvoja i terapijske tehnike iz razli itih terapijskih pravaca koje se mogu koristiti za razvoj emocionalnih kompetencija.U drugom tomu knjige detaljno su obra ene sposobnosti za ljubav i rad, uticaji bazi nih emocionalnih kompetencija na sposobnosti za ljubav i rad, ta odlikuje zrele i nezrele sposobnosti za ljubav i rad, i kako se mo e pomo i klijentima u razvoju ovih sposobnosti Knjiga o novom psihoterapijskom pravcu O.L.I Integrativnoj Psihodinamskoj Psihoterapiji.
  Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
  Neboj a Jovanovi , magistar psihologije, psihoterapeut, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima EAC, EMCC , edukator Tri decenije bavi se psihoterapeutskim radom Osniva je novog psihoterapijskog pravca O.L.I Psihodinamske Integrativne Psihoterapije i, ve du i niz godina, edukuje budu e psiholo ke savetnike, psihoterapeute i life coacheve iz ovog metoda Predsednik je O.L.I Centra, Udru enja za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Srbije, Sekcije za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Dru tva Psihologa Srbije, Biofidbek Asocijacije Srbije Objavio je Romane Biti jedno romansiranu psihoanalizu Esoterija 1998, Beoknjiga 2001 , Susret Beoknjiga 2001 , Ne ujna muzika postojanja ljubavno nau ni roman Narodna Knjiga 2006 , Humoristi ko psihoanaliti ke eseje O zvocanju i ljubavi Beoknjiga 2002 i O zavo enju i ljubavi Beoknjiga 2003 , Zbirke humoristi ke poezije Humor na mozgu O i ani Je 1998 i Kokice Plato 2000 Ove dve zbirke objedinjene su u izdanju Zbirka lekovitih gluposti Beoknjiga 2004 , knjige iz oblasti psihologije ADD ADHD Deficit pa nje i hiperaktivnost kod dece Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009 , i psihofiziologije Kako se na timovati uz pomo biofidbeka Centar za Primenjenu Psihologiju 2005 , Psihologija Uspeha iveti ili ivotariti Narodna Knjiga 2006 Beoknjiga 2009 , kao koautor sa koleginicom Renatom Seni Strah od ivota o anksioznosti i pani nim napadima Beoknjiga 2011 , Sposobnost za ljubav i rad O.L.I Integrativna Psihodinamska Psihoterapija u 2 toma Beoknjiga 2013 Neboj a Jovanovi , pored edukacija iz O.L.I metoda, biofidbek i neurofidbek metoda, dr i i brojna predavanja, seminare, radionice, edukacije iz razli itih oblasti psihologije uspeha motivacione seminare i predavanja, seminare o taktikama i strategijama uspeha u biznisu, sportu, finansijama, li nom razvoju, emotivnim vezama, braku, roditeljstvuSeminari Deficit pa nje i hiperaktivnost dece i Agresivnost dece i omladine akreditovani su od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije Ve inu ovih aktivnosti sprovodi sa svojom suprugom, erkom i saradnicima, preko organizacija iji je suosniva Akademije Uspeha i O.L.I Centra ivi i radi u Beogradu.Kontakt tel 063 1575082, email jnebojsa ikomline, web sajtovi akademijauspeha , biofidbek , olicentar , savetnik


  Commentaires:

  Nebojša Jovanović
  olicentar/indexp/o-l

  • ✓ Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija || Á PDF Read by ↠ Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
   496 Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
  • thumbnail Title: ✓ Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija || Á PDF Read by ↠ Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
   Posted by:Nebojša Jovanović Aleksandar Kontić Renata Senić Sandra Jovanović
   Published :2019-02-09T07:57:50+00:00