[PDF] ↠ Free Read ô Biti jedno : by Nebojša Jovanović Å


 • Title: Biti jedno
 • Author: Nebojša Jovanović
 • ISBN: 9788676943
 • Page: 297
 • Format: Paperback

 • Iz recenzije akademika Nikole Milo evi aRomansirana psihoanaliza Nastala u elji autora da itaocima pribli i de avanja u psihoanaliti kom procesu na na in koji bi im pru io pun do ivljaj procesa samootkrivanja i duboke komunikacije izme u dve osobe Knjiga koju su brojni itaoci pro itali vi e puta Za to Mo da se odgovor krije u nekim re enicama iz pisama ovih italaca Iz recenzije akademika Nikole Milo evi aRomansirana psihoanaliza Nastala u elji autora da itaocima pribli i de avanja u psihoanaliti kom procesu na na in koji bi im pru io pun do ivljaj procesa samootkrivanja i duboke komunikacije izme u dve osobe Knjiga koju su brojni itaoci pro itali vi e puta Za to Mo da se odgovor krije u nekim re enicama iz pisama ovih italaca Navodi me da razmi ljam o sebi Kao da sam je ja pisao Kao da je pisac uo moje skrivene misli i zapisao ih ili Mogu u potpunosti da se identifikujem sa likovima, da prepoznam sebe u njima Otkriva mi nove na ine za upoznavanje sebe I posle estog itanja, kao da je itam prvi putbu ena,i ekujem ta e se desiti Posle itanja ove knjige shvatam da smo svi mi sli ni u osnovi, da smo svi jedno Prema recenziji akademika Nikole Milo evi a,ovaj roman je vi eslojno delo Iskora uju i iz oblasti psihoterapije u oblast filosofske antropologije, Jovanovi je privilegovao stanovi te svog glavnog junaka i tako i kao autor stao iza tog stanovi ta na kome je vidljiv trag lektire ne samo Dostojevskog nego i takvih tuma a ovog velikog psica kakav je bio Nikolaj Ber ajev ovaj nesvakida nji psihoterapeut nastoji da pomiri i uskladi dve teorijske optike pozitivisti ku i religijskuStoga se i posao psihoterapeuta onog pravog sastoji u tome da navede svog pacijenta da bez ikakve spoljne prinude postane ono to u dubini svog bi a potencijalno jesteoptimisti ki duhovi, oni koji veruju, ita e ovaj roman onako kao to se ita svaka ona knjiga bliska srcu
  Nebojša Jovanović
  Neboj a Jovanovi , magistar psihologije, psihoterapeut, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima EAC, EMCC , edukator Tri decenije bavi se psihoterapeutskim radom Osniva je novog psihoterapijskog pravca O.L.I Psihodinamske Integrativne Psihoterapije i, ve du i niz godina, edukuje budu e psiholo ke savetnike, psihoterapeute i life coacheve iz ovog metoda Predsednik je O.L.I Centra, Udru enja za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Srbije, Sekcije za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Dru tva Psihologa Srbije, Biofidbek Asocijacije Srbije Objavio je Romane Biti jedno romansiranu psihoanalizu Esoterija 1998, Beoknjiga 2001 , Susret Beoknjiga 2001 , Ne ujna muzika postojanja ljubavno nau ni roman Narodna Knjiga 2006 , Humoristi ko psihoanaliti ke eseje O zvocanju i ljubavi Beoknjiga 2002 i O zavo enju i ljubavi Beoknjiga 2003 , Zbirke humoristi ke poezije Humor na mozgu O i ani Je 1998 i Kokice Plato 2000 Ove dve zbirke objedinjene su u izdanju Zbirka lekovitih gluposti Beoknjiga 2004 , knjige iz oblasti psihologije ADD ADHD Deficit pa nje i hiperaktivnost kod dece Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009 , i psihofiziologije Kako se na timovati uz pomo biofidbeka Centar za Primenjenu Psihologiju 2005 , Psihologija Uspeha iveti ili ivotariti Narodna Knjiga 2006 Beoknjiga 2009 , kao koautor sa koleginicom Renatom Seni Strah od ivota o anksioznosti i pani nim napadima Beoknjiga 2011 , Sposobnost za ljubav i rad O.L.I Integrativna Psihodinamska Psihoterapija u 2 toma Beoknjiga 2013 Neboj a Jovanovi , pored edukacija iz O.L.I metoda, biofidbek i neurofidbek metoda, dr i i brojna predavanja, seminare, radionice, edukacije iz razli itih oblasti psihologije uspeha motivacione seminare i predavanja, seminare o taktikama i strategijama uspeha u biznisu, sportu, finansijama, li nom razvoju, emotivnim vezama, braku, roditeljstvuSeminari Deficit pa nje i hiperaktivnost dece i Agresivnost dece i omladine akreditovani su od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije Ve inu ovih aktivnosti sprovodi sa svojom suprugom, erkom i saradnicima, preko organizacija iji je suosniva Akademije Uspeha i O.L.I Centra ivi i radi u Beogradu.Kontakt tel 063 1575082, email jnebojsa ikomline, web sajtovi akademijauspeha , biofidbek , olicentar , savetnik


  Commentaires:

  Dean
  good book

  Nebojša Jovanović

  Nebojša Jovanović

  • [PDF] ↠ Free Read ô Biti jedno : by Nebojša Jovanović Å
   297 Nebojša Jovanović
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Read ô Biti jedno : by Nebojša Jovanović Å
   Posted by:Nebojša Jovanović
   Published :2019-02-13T08:15:32+00:00