[PDF] ½ Free Read ↠ Altıncı Şehir : by Ahmet Turan Alkan ¼


 • Title: Altıncı Şehir
 • Author: Ahmet Turan Alkan
 • ISBN: 9789754370751
 • Page: 289
 • Format: Paperback

 • Yerden mantar gibi biten betonarme binalar n herg n birbirine biraz daha benzetti i ehirler, sadece d g r n lerini, ruhlar n her ehrin bir ruhu vard r yitirmekle kalm yor, dur durak bilmeyen i g y z nden kimbilir ka g bektir ba rlar nda besledikleri yerlilerini de kaybediyorlar Hakiki yerliler, ehirlerde art k kelaynak ku lar gibi soylar t kenmek zere olaYerden mantar gibi biten betonarme binalar n herg n birbirine biraz daha benzetti i ehirler, sadece d g r n lerini, ruhlar n her ehrin bir ruhu vard r yitirmekle kalm yor, dur durak bilmeyen i g y z nden kimbilir ka g bektir ba rlar nda besledikleri yerlilerini de kaybediyorlar Hakiki yerliler, ehirlerde art k kelaynak ku lar gibi soylar t kenmek zere olan cins adamlard r ve do ar do maz a inas olduklar mekanlar n asli izgileri bir bir silinirken derinden sars l rlar Ahmet Turan Alkan i te bunlardan biridir niversite y llar say lmazsa hep Sivas ta ya am ve sevdi i ehri b t n hurda teferruat ile tan m bir ayd n olan Ahmet Turan Alkan, folklorla s n rl kalmay p T rkiye de ya anan b y k de i meyi Sivas baz nda incelemi olmak bak m ndan di er ehir tarih ilerinden ayr l r Alt nc ehir, bu bak mdan sadece Sivas n de il, b t n T rkiye nin hikayesidir.
  Ahmet Turan Alkan
  Ahmet Turan Alkan, 1954 y l nda Sivas ta do du lk, orta ve lise e itimi bu ehirde tamamlad ktan sonra 1972 y l nda A Siyasal Bilgiler Fak ltesi ne girdi bu fak ltenin Siyaset ve dare b l m nden 1977 y l nda mezun oldu lk k e yaz s n 1974 y l nda, Sivas ta kan mahalli Anadolu gazetesi nde yay nlad Sivas lk Ocaklar Derne i taraf ndan d rt say yay nlanan Pusat isimli b lten dergi ye eme i ge ti 1976 77 tarihleri aras nda Fedai adl haftal k dergiyi y netti ve yay nlad.O y llarda renci olaylar n n yo unlu u sebebiyle fak lteye devamda zorluklarla kar la nca Sivas ta yeniden yay nlanmaya ba layan Hadiselerle Hakikat gazetesi nin yaz i leri m d r olarak al maya ba lad bu gazetede, sadece yaz i lerinde de il, bir gazetenin ve matbaan n gerektirdi i hemen her i te bilfiil tecr be edindi 1978 Y l nda Ankara da yay nlanan Hasret ve Gen Arkada dergilerine k sa s re katk da bulundu.Mezun olduktan sonra Sivas a d nen yazar, Hakikat gazetesinde kadrolu fikir i isi olarak iki y l kadar al t ktan sonra 1980 de askerlik hizmeti i in Tatvan a gitti 1982 ba nda askerli ini tamamlayarak Sivas ta bir muhasebe b rosunda y l al t ktan sonra 1985 y l nda Cumhuriyet niversitesi ne g reve ba lad Y ksek Lisans ve Doktoras n n tamamlayarak BF Kamu Y netimi b l m nee retim yesi atand.1989 Y l nda d zenli olarak ba lad yazarl k hayat s resince muhtelif gazete ve dergilerde denemeleri yay nland 19 bas l eseri bulunan yazar, halen Zaman Gazetesi nde ve Aksiyon dergisinde yaz hayat na devam ediyor.2008 y l nda Cumhuriyet niversitesi nden emekli olarak akademik kariyerini noktalayan Ahmet Turan Alkan, ayn y l stanbul sk dar semtine ta nd.


  Commentaires:

  Ece Aydın
  Sivas'a dair her ne varsa bir kitapYarı otobiyografi yarı şehir günlüğü

  Fatih Talu
  Sıvas'ın Üstadı'ndan Sıvas özelinde Anadolumuz ve kente mağlup ettiğimiz şehrin hikayesi

  • [PDF] ½ Free Read ↠ Altıncı Şehir : by Ahmet Turan Alkan ¼
   289 Ahmet Turan Alkan
  • thumbnail Title: [PDF] ½ Free Read ↠ Altıncı Şehir : by Ahmet Turan Alkan ¼
   Posted by:Ahmet Turan Alkan
   Published :2019-02-27T10:43:33+00:00